Whistleblowing officers

Whistleblowing officers

Whistleblowing officers

Select the country/entity to which your report relates.  

Euroports group (global, or multiple countries) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Manuport entities in all countries  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Belgium (Euroports Flemish terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager for Flemish terminals: +32 3 204 93 13 

Belgium (Euroports Inland terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager for Inland Terminals: +32 4 240 78 14 

Bulgaria 

 • Local HR Manager: +359 51 947 801 
 • Local QHSE Manager: +359 51 995 025 

Finland 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +358 400204149 

France (Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Germany (Euroports terminals + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +49 381 6662 400    

Italy 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

Luxembourg 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Spain (Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

China 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +86 13818572875 

我们的授权人员 

选择报告涉及的国家/实体。 

 

欧港集团(全球或多个国家) 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 

所有国家的 Manuport 实体  

 • 全球人力资源经理 Manuport : +32 3 204 96 11
 • 法务经理 Manuport : +32 3 204 96 04

比利时(欧港佛兰德码头 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 佛兰德码头当地人力资源经理 : +32 3 204 93 13 

比利时(欧港内陆码头) 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 内陆码头当地人力资源经理 : +32 4 240 78 14 

保加利亚 

 • 当地人力资源经理: +359 51 947 801 
 • 当地 QHSE 经理: +359 51 995 025  

芬兰 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 当地人力资源经理 +358 400204149 

法国(欧港码头 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 

德国(欧港码头 + GOR) 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 当地人力资源经理+49 381 6662 400  

意大利 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 当地人力资源经理(MED 人力资源经理):+34 661648922 

卢森堡 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 

西班牙(欧港码头) 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部): +32 477 45 33 83 
 • 当地人力资源经理(MED 人力资源经理):+34 661648922 

中国 

 • 首席企业与发展官(集团法务):+32 3 204 93 02 
 • 首席人力资源官(集团人力资源部):+32 477 45 33 83 
 • 当地人力资源经理: +86 13818572875 

Нашите служители, отговарящи за сигналите за нередности

Изберете страната/субекта, за който се отнася Вашият отчет.

Група Юропортс (глобално или в няколко държави)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83

Органи за управление във всички държави

 • Глобален мениджър човешките ресурси на MPL: +32 3 204 96 11
 • Юрисконсулт на MPL: +32 3 204 96 04

Белгия (Фламандски терминали Юропортс)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор човешки ресурси (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешки ресурси за фламандски терминали: +32 3 204 93 13

Белгия (Вътрешни терминали Юропортс)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешки ресурси за вътрешни терминали: +32 4 240 78 14

България

 • Местен мениджър човешки ресурси: +359 51 947 801
 • Местен мениджър БЗР: +359 51 995 025

Финландия

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешки ресурси: +358 400204149

Франция (терминали Юропортс)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83

Германия (терминали Юропортс + GOR)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешки ресурси: +49 381 6662 400   

Италия

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор човешки ресурси (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешките ресурси (ЧР мениджър Средиземноморие): +34 661648922

Люксембург

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор човешки ресурси (Група ЧР): +32 477 45 33 83

Испания (терминали на Юропортс)

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор човешки ресурси (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешките ресурси (ЧР мениджър Средиземноморие): +34 661648922

Китай

 • Главен служител по корпоративните въпроси и развитието (правен отдел на групата): +32 3 204 93 02
 • Главен директор “Човешки ресурси” (Група ЧР): +32 477 45 33 83
 • Местен мениджър човешки ресурси: +86 13818572875

 

Våra ansvariga för visselblåsning

Välj det land/den enhet som din rapport avser.

Euroports koncernen (global, eller flera länder) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Manuport enheter i alla länder  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Belgien (Euroports flamländska terminaler) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager for Flemish terminals: +32 3 204 93 13 

Belgium (Euroports Inland terminaler) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager for Inland Terminals: +32 4 240 78 14 

Bulgarien

 • Local HR Manager: +359 51 947 801 
 • Local QHSE Manager: +359 51 995 025 

Finland 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +358 400204149 

France (Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Tyskland (Euroports terminaler + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +49 381 6662 400    

Italien

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

Luxemburg 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

 Spanien (Euroports terminaler) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

Kina 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Local HR Manager: +86 13818572875 

Whistleblowing vastuuhenkilöt 

Valitse maa/yhteisö, jota raporttisi koskee. 

 Euroports-ryhmä (maailmanlaajuinen tai useiden maiden välinen) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 

Manuport-yksiköt kaikissa maissa  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Belgia (Europortsin flaaminkieliset terminaalit) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö flaaminkielisiä päätteitä varten: +32 3 204 93 13 

Belgia (Euroports Inland terminaalit) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Sisämaan terminaalien paikallinen henkilöstöpäällikkö: +32 4 240 78 14 

Bulgaria 

 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö: +359 51 947 801 
 • Paikallinen QHSE-päällikkö: +359 51 995 025 

Suomi 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöjohtaja: +358 400204149 

Ranska (Europortsin terminaalit) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 

Saksa (Europortsin terminaalit + GOR) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö: +49 381 6662 400    

Italia 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö (MED HR Manager): +34 661648922 

Luxemburg 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 

 Espanja (Europortsin terminaalit) 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö (MED HR Manager): +34 661648922 

Kiina 

 • Yritys- ja kehitysjohtaja (konsernin lakiasiainjohtaja): +32 3 204 93 02 
 • Henkilöstöjohtaja (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Paikallinen henkilöstöpäällikkö: +86 13818572875 

Onze whistleblowing officers 

Selecteer het land/de entiteit waarop je melding betrekking heeft. 

 Euroports groep (wereldwijd of meerdere landen) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Manuport entiteiten in alle landen  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

België (Vlaamse Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager voor Vlaamse terminals: +32 3 204 93 13 

België (Euroports Inland terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager voor Inland Terminals: +32 4 240 78 14 

Bulgarije 

 • Lokale HR Manager: +359 51 947 801 
 • Lokale QHSE-manager: +359 51 995 025 

Finland 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager: +358 400204149 

Frankrijk (Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Duitsland (Euroports terminals + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager: +49 381 6662 400    

Italië 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

Luxemburg 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Spanje (Euroports terminals) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager (MED HR Manager): +34 661648922 

China 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Lokale HR Manager: +86 13818572875 

Nos référents alerte 

Sélectionnez le pays/l’entité sur lequel/laquelle porte votre signalement. 

Groupe Euroports (mondial ou plusieurs pays) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 

Entités de Manuport dans tous les pays  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Belgique (terminaux flamands d’Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable RH local pour les terminaux flamands : +32 3 204 93 13 

Belgique (terminaux intérieurs d’Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable local des ressources humaines pour Inland Terminals : +32 4 240 78 14 

Bulgarie 

 • Responsable local des ressources humaines : +359 51 947 801 
 • Responsable QHSE local : +359 51 995 025 

Finlande 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable local des ressources humaines : +358 400204149 

France (terminaux Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 

Allemagne (terminaux Euroports + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable local des ressources humaines : +49 381 6662 400    

Italie 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable RH local (MED HR Manager) : +34 661648922 

Luxembourg 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 

 Espagne (terminaux Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable RH local (MED HR Manager) : +34 661648922 

Chine 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal) : +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR) : +32 477 45 33 83 
 • Responsable local des ressources humaines : +86 13818572875 

Nuestros responsables de denuncias 

Selecciona el país/entidad al que se refiere tu denuncia. 

Grupo Euroports (mundial o de varios países) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (RRHH del Grupo): +32 477 45 33 83 

Entidades de Manuport en todos los países  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Bélgica (terminales flamencas de Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH para terminales flamencos: +32 3 204 93 13 

Bélgica (terminales interiores de Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RR.HH. para Terminales interiores: +32 4 240 78 14 

Bulgaria 

 • Responsable local de RRHH: +359 51 947 801 
 • Responsable local de QHSE: +359 51 995 025 

Finlandia 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH: +358 400204149 

Francia (terminales Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Alemania (terminales Euroports + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH: +49 381 6662 400    

Italia 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH (MED HR Manager): +34 661648922 

Luxemburgo 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

España (terminales Euroports) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH (MED HR Manager): +34 661648922 

China 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsable local de RRHH: +86 13818572875 

I nostri responsabili del whistleblowing 

Selezionare il Paese/entità a cui si riferisce il report. 

Gruppo Euroports (globale o di più paesi) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Entità Manuport in tutti i paesi  

 • MPL Global HR Manager: +32 3 204 96 11
 • MPL Legal Manager: +32 3 204 96 04

Belgio (terminali Euroports Flemish) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane per i terminali fiamminghi: +32 3 204 93 13 

Belgio (terminali Euroports Inland) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane per i terminal interni: +32 4 240 78 14 

Bulgaria 

 • Responsabile locale delle risorse umane: +359 51 947 801 
 • Responsabile locale QHSE: +359 51 995 025 

Finlandia 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane: +358 400204149 

Francia (terminali Europort) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Germania (terminali Europort + GOR) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane: +49 381 6662 400    

Italia 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane (MED HR Manager): +34 661648922 

Lussemburgo 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 

Spagna (terminali Europort) 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane (MED HR Manager): +34 661648922 

Cina 

 • Chief Corporate and Development Officer (Group Legal): +32 3 204 93 02 
 • Chief Human Resources Officer (Group HR): +32 477 45 33 83 
 • Responsabile locale delle risorse umane: +86 13818572875