QHSE Coördinator – Kallo

Back to overview

QHSE Coördinator - Kallo

Belgium

Kallo 'LinkerOever'

anna.rubbens@euroports.com

Doelstelling

De QHSE-Coördinator werkt mee aan de ontwikkeling van de QHSE-strategie, rekening houdend met de lokale, regionale en nationale wetgeving en reglementeringen. Hij stroomlijnt de implementatie hiervan op de plaatselijke terminal. Door het uitvoeren van QHSE-audits en controle op de dagdagelijkse operationele en technische werking van de terminal met betrekking tot veiligheid, milieu en kwaliteit, werkt de QHSE-Coördinator voorstellen uit tot verbetering en bespreekt deze met de Terminal Manager en het Hoofd Interne Dienst. De QHSE-Coördinator zal actief veranderingsprocessen begeleiden i.f.v. de QHSE-normen.

Taken

a. Adviserende taken i.v.m.

 • ieder ontwerp, maatregel of middel i.v.m. welzijn op het werk;
 • de resultaten van de risicoanalyse (JHA) en maatregelen voorstellen;
 • het globaal preventieplan en het jaaractieplan;
 • hygiëne arbeidsplaatsen en sociale voorzieningen;
 • instructies over het gebruik van arbeidsmiddelen;
 • instructies over het gebruik van chemische, carcinogene en biologische agentia;
 • instructies over het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • instructies ter voorkoming van brand;
 • instructies omtrent procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • vorming van nieuwe werknemers;
 • vorming van werknemers bij overplaatsing en/of verandering van functie;
 • vorming van werknemers bij ingebruikname van nieuwe of veranderde arbeidsmiddelen;
 • vorming van werknemers bij invoering van nieuwe technologieën;
 • werkposten, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen;

b. Uitvoerende taken i.v.m.

 • onderzoeken betreffende welzijn op het werk;
 • onthaal, informatie, vorming en sensibilisering;
 • de coördinatie van externe ondernemingen;
 • ondersteuning aan de werkgever, de hiërarchische lijn en alle werknemers;
 • veelvuldig en systematische onderzoekingen van de arbeidsplaatsen;
 • werkpostonderzoek bij nieuwe risico’s of verhoging van risico’s;
 • controles en/of analyses;
 • onderzoek naar de veiligste en meest efficiënte werkmethodes;
 • het voorstellen van maatregelen na de gemaakte onderzoeken;
 • het bijhouden van de verplichte documentatie i.v.m. preventie;
 • de treffen maatregelen bij hoogdringendheid en afwezigheid van de directie;
 • het opstellen van de maand- en jaarverslagen;
 • het opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart voor wat betreft het luik preventie;
 • het bijhouden van de verplichte documentatie van de overheid;
 • de samenwerking met de diverse externe organisaties zoals bv. de EDPBW;

c. Ondersteunende taken i.v.m.

 • het verlenen van bijstand aan de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de dynamische risicobeoordeling, onderzoeken betreffende welzijn op het werk;
 • het meewerken aan de organisatie van veiligheidsmomenten (toolbox, TAKE5, …);
 • het meewerken aan onderzoek van werkdruk, ergonomie en psychosociale factoren;
 • het meewerken aan de identificatie van de gevaren;
 • het meewerken aan noodprocedures en aan de toepassing van dringende maatregelen;
 • het meewerken aan de EHBO-organisatie;
 • het deelnemen aan de analyse van ongevallen en incidenten;
 • het deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten;
 • het meewerken aan de opstelling van de documenten i.v.m. arbeidsmiddelen en PBM’s (offerte, bestelbon, indienststellingsverslagen, instructies)
 • het meewerken met de EDPBW bij de invoering van de preventiemaatregelen;
 • het meewerken met de EDPBW bij het uitwerken van procedures voor noodgevallen

Profiel

a. Technische

 • Begrijpt QHSE in een operationele omgeving
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal (gesproken en geschreven)
 • Vlot kunnen werken met MS Office
 • 2 jaar ervaring als preventieadviseur niveau 2.

b. Gedragsgerichte

 • Coachende vaardigheden (motiveren en sturen)
 • Goede overleg skills
 • Teamplayer
 • Communicatief, luistervaardig op alle niveaus, diplomatisch en assertief
 • Motivator
 • Proactief
 • Analytisch en procesgericht denken

c. Bijkomende

 • Kennis van managementsystemen en hun normen (ISO – OHSAS – …)
 • Kennis van riskmanagementsystemen

Interesse? Solliciteer hier

OF