us-en

NL NL

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Leest u deze Privacyverklaring alstublieft zorgvuldig door. Hierin wordt uitgelegd waarom en hoe we informatie over u verzamelen, hoe we deze beschermen en hoelang we deze bewaren. We bewaren uw gegevens zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en we behandelen uw persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG/GDPR’).

Voor het opstellen van deze Privacyverklaring is gebruik gemaakt van een vraag-antwoordstructuur.

1) Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

De ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon:

Euroports Netherlands BV
Taurusavenue 29A Zuidtoren
2132 LS Hoofddorp Nederland
Bedrijfsnummer: 000026230348

2) Wat is het doeleinde van de verwerking van mijn persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond hiervoor?

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft als doeleinde uw sollicitatie naar een functie binnen ons bedrijf te registreren en, in het geval deze sollicitatie leidt tot het opstarten van onze selectieprocedure, een profiel van u aan te maken. Dit betekent dat Euroports Netherlands BV alle noodzakelijke gegevens verwerkt die we nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen met het oog op mogelijke indienstneming.

Het verwerken van uw gegevens is derhalve noodzakelijk om stappen te kunnen ondernemen voordat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan en dit dient de gerechtvaardigde belangen van Euroports Netherlands BV, d.w.z. het belang om u te beoordelen en te evalueren voordat wordt besloten u een arbeidscontract aan te bieden.

In het geval van een positieve evaluatie en het besluit om u in dienst te nemen, gebruiken we uw persoonsgegevens ook om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Als wordt besloten u niet in dienst te nemen, bewaren we uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijd (zie punt 7). Dit is in het gerechtvaardigde belang van Euroports Netherlands BV, d.w.z. op deze manier kan er contact met u worden opgenomen als er in de toekomst vacatures ontstaan die bij uw profiel lijken te passen.

Wanneer het wettelijk noodzakelijk is op grond van geldende wetgeving, vragen we u toestemming te verlenen om:

 • uw gegevens te bewaren met het oog op toekomstige vacatures;
 • gegevens aan derden door te geven, zoals assessmentcentra.

3) Welke categorieën van uw persoonsgegevens worden verwerkt?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. Anonieme gegevens, waarmee het niet mogelijk is uw identiteit vast te stellen, kunnen daarom niet worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Voor de hierboven vermelde doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • standaardgegevens die betrekking hebben op uw identiteit (voorna(a)m(en), achternaam, adres, etc.);
 • persoonsgegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, etc.);
 • een foto van u als u ons deze vrijwillig hebt toegestuurd (bijv. ingesloten bij uw cv);
 • lidmaatschappen als u ons hierover vrijwillig hebt geïnformeerd (bijv. vermeld in uw cv);
 • gegevens over uw werkervaring (profiel, informatie over vorige werkgevers, beëindiging van uw vorige dienstverbanden en verrichte werkzaamheden, speciale projecten, etc.), waaronder controles van referenties als u referenties hebt opgenomen in uw cv;
 • gegevens over uw opleiding (diploma’s, getuigschriften, stages, speciale trainingen, etc.);
 • taalvaardigheden;
 • of u in het bezit bent van een werk- en/of verblijfsvergunning die geldig is binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of documenten ter aanvraag van een werk-en/of verblijfsvergunning), indien van toepassing;
 • andere persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie en die betrekking hebben op de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via internet (aanwezigheid op sociale media), voor zover deze aanwezigheid door ons is in te zien;
 • andere persoonsgegevens (dan de hierboven vermelde gegevens) die krachtens de wet moeten worden verwerkt.

Het grootste gedeelte van uw persoonsgegevens die we verwerken, is afkomstig van uzelf. U geeft ons bijvoorbeeld uw contactgegevens en arbeidsverleden. Als u bij ons in dienst komt, kunt u uw bankgegevens opgeven.

Andere persoonsgegevens kunnen door derden, zoals recruiters die namens ons handelen, of door uw referenties worden verstrekt.

U bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan kan uw kansen op indiensttreding echter verkleinen.

4) Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De HR-afdeling en uw beoogde leidinggevende(n) hebben toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer ze deze gegevens daadwerkelijk nodig hebben voor de hierboven omschreven doeleinden.

We geven uw informatie aan geen enkele derde door; mogelijke uitzonderingen hierop vormen assessmentcentra e.d. of een andere derde wanneer dit relevant mocht blijken voor het wervingsproces.

5) Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten het land waar ik woonachtig ben?

Vanwege uw sollicitatie kan het zo zijn dat een aan Euroports Netherlands BV gelieerd bedrijf van de bedrijfsgroep van Euroports Netherlands BV, gevestigd binnen de EER, toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens voor de verwerking en/of opslag van deze persoonsgegevens.

In de regel geeft Euroports Netherlands BV geen gegevens door buiten de EER.

6) Maakt Euroports Netherlands BV gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Geautomatiseerde besluiten worden gedefinieerd als besluiten over personen die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokken personen.

In de regel maakt Euroports Netherlands BV geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. Euroports Netherlands BV baseert het besluit om u wel of niet aan te nemen niet enkel en alleen op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

7) Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wanneer de werving niet resulteert in een arbeidsverhouding, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximaal één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure voor de onder punt 2 omschreven doeleinden.

8) Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens door Euroports Netherlands BV en met wie kan ik contact opnemen?

U hebt op elk moment de mogelijkheid contact op te nemen met Euroports Netherlands BV mocht u hulp nodig hebben bij het solliciteren of het beheren van uw persoonsgegevens.

U hebt op elk moment het recht om contact op te nemen met Euroports Netherlands BV als u:

 • uw persoonsgegevens wilt inzien. Dit omvat onder meer het recht om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te krijgen, voor zover dit niet de rechten en vrijheden van anderen negatief beïnvloedt;
 • onjuiste persoonsgegevens van u wilt rectificeren. Dit omvat ook het aanvullen van onvolledige gegevens;
 • uw persoonsgegevens wilt wissen, als er voor ons geen rechtsgrond (meer) bestaat voor de verwerking ervan;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, als u bezwaar hebt tegen de verwerking of tegen de juistheid van de verwerkte gegevens of als u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden in het kader van een mogelijke vordering, terwijl Euroports Netherlands BV niet langer de gegevens nodig heeft met het oog op de onder punt 2 vermelde doeleinden;
 • Uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm wilt verkrijgen en deze wil overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd is op een contract of op uw toestemming;
 • uw toestemming wilt intrekken, indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming.

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking waarvoor Euroports Netherlands BV zich onder punt 2 baseert op het gerechtvaardigde belang. Euroports Netherlands BV stopt de verwerking in dat geval, tenzij ze dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking.

Ook hebt u het recht – als u van mening bent dat Euroports Netherlands BV niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming – om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

U hebt tevens het recht instructies te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren in geval van overlijden.

Uw contactpunt bij Euroports Netherlands BV voor meer informatie over deze rechten is careers@euroports.com

9) Wijzigingen

Euroports Netherlands BV kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, binnen de grenzen die worden gesteld door de desbetreffende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

NL EN

PRIVACY NOTICE TO JOB APPLICANTS

Please read this Privacy Notice carefully. It explains why and how we collect information about you, how we protect it and for how long we retain it. We keep your data as safe and secure as reasonably possible protecting it against loss and unauthorised disclosure or access and we will handle your personal data in strict compliance with applicable data protection laws, in particular the General Data Protection Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (‘GDPR’).

This Privacy Notice has been set up as a Q&A list.

1) Who will process my personal data?

The ‘Controller’ of your personal data will be the following legal entity:

Euroports Netherlands BV
Taurusavenue 29A Zuidtoren
2132 LS Hoofddorp The Netherlands
Company number: 000026230348

2) What is the purpose and legal ground for processing my personal data?

The purpose for processing your personal data is to register your application for a job in our company and, if this application leads to start our selection procedure, make a profile of you, meaning that Euroports Netherlands BV will process all the necessary data that is required for us to assess your job application in view of a potential recruitment.

The processing of your data is therefore necessary in order to take steps prior to entering into an employment contract and is in Euroports Netherlands BV’s legitimate interests, i.e. the interest to assess and evaluate you before deciding on making an offer of employment.

In case of positive evaluation and decision to hire, we will also use your personal data to prepare an employment contract.

In case of a decision not to hire you, we will retain your personal data for a period of time as well (see 7) which is in the legitimate interest of Euroports Netherlands BV, i.e. in order to be able to contact you if any future job opportunities would seem to match your profile.

Where legally required based on applicable law, we will ask for your consent:

 • to maintain your data in view of future vacancies;
 • to transfer data to third parties such as assessment centres.

3) Which categories of your personal data will be processed?

Personal data is all information relating to you or on the basis of which you may be identified. Anonymous data, without possibility to identify you, could thus not be considered as personal data.

For the purposes referred to above, the processing of personal data will include the following:

 • standard data related to your identity (surname, name(s), address…);
 • personal data (date and place of birth, nationality, gender, phone number, email address, hobbies and interests, …);
 • your picture if you have sent it to us voluntarily (e.g. included in your CV);
 • memberships if you have informed us on these voluntarily (e.g. included in your CV);
 • data with regard to your professional experience (profile, data on previous employers, termination of last employments and work carried out, special projects, …), including reference checks if you have provided us with references in your CV;
 • data with regard to your education (diploma’s, certificates, internships, special trainings, …)
 • language skills;
 • if applicable, whether you possess a permit of working and/or reside in the European Economic Area (EEA) (or a request form for a permit of working and/or reside in the EEA);
 • any other personal data that you present us with as part of your application, related to the exercise of the role;
 • digital assessment through the internet (social media presence), insofar as this presence is open for us to see;
 • any other personal data (than mentioned above) that require processing by virtue of the law.

Most of the personal data that we process about you comes from you. For example, you tell us your contact details and work history. If you are joining us, you may provide your banking details.

Other personal data may come from third parties such as recruiters acting on our behalf or from your references.

You are not required to provide us with these data. However, not doing so might adversely affect your chances of recruitment.

4) Who will have access to my personal data?

HR and your envisaged hierarchic superior(s) will have access to your personal data on a strict ‘need-to-know’ basis for the purposes described above.

We do not pass on your information to any other third party, with the possible exception of assessments centres etc. or any other third party in case it is relevant for the recruitment process.

5) Will my personal data be transferred outside my country of residence?

Because of your job application, it may be necessary that a Euroports Netherlands BV affiliate of the Euroports Netherlands BV group of companies located within the EEA territory requires access to your personal data to process and/or store these personal data.

As a rule, Euroports Netherlands BV does not transfer data outside of the EEA territory.

6) Will Euroports Netherlands BV make use of automated decision making?

Automated decisions are defined as decisions about individuals that are based solely on the automated processing of data and that produce legal effects or that significantly affect the individuals involved.

As a rule, Euroports Netherlands BV does not make use of automated decision making as described above. Euroports Netherlands BV does not base its decision whether or not to hire you solely on automated processing of your personal data.

7) How long will my personal data be retained?

We will only hold your personal data for as long as it is necessary for the purposes described above.

In case the recruitment does not result in an employment relationship, your personal data will be retained for a maximum period of one year after the end of the job application procedure for the purposes described under 2.

8) What are my rights with regard to the processing of my personal data by Euroports Netherlands BV and who can I contact?

You have at any time the possibility to contact Euroports Netherlands BV should you need any support while applying or managing your personal data.

You have at any time the right to contact Euroports Netherlands BV if you want to:

 • access your personal data. This includes the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing to the extent that this would not adversely affect the rights and freedoms of others;
 • rectify your inaccurate personal data including supplementing incomplete data;
 • erase your personal data if there is no (longer a) lawful ground for us to process it;
 • Receive the personal data you have provided to us in a structured, commonly-used and machine readable format and transmit those to another controller insofar we process them based on a contract with you or on your consent;
 • restrict your personal data if you were to object to the processing or to the accuracy of the processed data or if you wish to retain certain personal data in the context of a possible claim while Euroports Netherlands BV no longer needs the data in the light of the purposes mentioned under point 2;
 • withdraw your consent where the processing is based on your consent.

You have at any time the right to object to the processing for which Euroports Netherlands BV bases itself in point 2 on the legitimate interest. Euroports Netherlands BV will then cease the processing unless it has compelling legitimate grounds for the processing.

In addition, you also have the right – if you feel that Euroports Netherlands BV did not act in line with data protection legislation – to lodge a complaint with the Supervisory Authority of your habitual residence, of your place of work or of the place of the alleged infringement

You also have the right to give instructions on personal data concerning you after death.

Your contact at Euroports Netherlands BV for any further information about these rights is careers@euroports.com.

9) Changes

Euroports Netherlands BV may edit this Privacy Notice from time to time, within the limitations set out by the relevant privacy and data protection laws.

DE DE

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR STELLENBEWERBER

Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig durch. Sie erklärt, warum und wie wir Daten über Sie erheben, wie wir sie schützen und wie lange wir sie aufbewahren. Wir schützen Ihre Daten so sicher und zuverlässig wie möglich vor Verlust und unberechtigtem Zugriff und behandeln Ihre personenbezogenen Daten unter strikter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 („DSGVO/GDPR“).

Diese Datenschutzerklärung wurde als Frage-Antwort-Liste eingerichtet.

1) Wer verarbeitet meine personenbezogenen Daten?

Der „Verantwortliche“ für Ihre personenbezogenen Daten ist einem der folgenden juristische Personen:

Euroports Germany GmbH & Co. KG
Am Hansakai 14, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRA 2700

Euroports Getreide Service Rostock GmbH
Am Getreidehafen 3, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 9375

Euroports Bulk Terminal Rostock GmbH
Am Schüttgutkai 11, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 9367

Euroports General Cargo Terminal GmbH
Am Hansakai 14, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 9374

Euroports Papier- Lager- und Umschlaggesellschaft mbH
Am Skandinavienkai 6, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 9373

Euroports Ferry Stevedoring Rostock GmbH
Am Skandinavienkai 6, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 11539

Rostock Trimodal GmbH
Am Skandinavienkai 7, D-18147 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 9671

Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH
Oewerwischenweg 1, D-18146 Rostock
Unternehmensnummer: HRB 6593

nachfolgend „Euroports Deutschland“ genannt.

2) Welchen Zweck und Rechtsgrund hat die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten?

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist es, Ihre Bewerbung für eine Stelle in unserem Unternehmen zu registrieren und wenn diese Bewerbung zu unserem Auswahlverfahren führt, ein Profil von Ihnen zu erstellen, d. h. dass „Euroports Deutschland“ alle notwendigen Daten verarbeitet, die für die Beurteilung Ihrer Bewerbung im Hinblick auf eine mögliche Einstellung erforderlich sind.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist daher notwendig um weitere Schritte vor Abschluss eines Arbeitsvertrages durchzuführen und liegt im berechtigten Interesse von „Euroports Deutschland“, d. h. dem Interesse, Sie vor der Entscheidung über ein Stellenangebot zu beurteilen und zu bewerten.

Bei positiver Bewertung und Einstellungsentscheidung nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erstellung eines Arbeitsvertrages.

Im Falle einer Entscheidung, Sie nicht einzustellen, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten auch für einen Zeitraum (siehe 7), der im berechtigten Interesse von „Euroports Deutschland“ liegt, d. h. um Sie kontaktieren zu können, wenn zukünftige Stellenangebote Ihrem Profil entsprechen könnten.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden wir Sie um Ihre Einwilligung bitten:

 • um Ihre Daten im Hinblick auf zukünftige Vakanzen zu pflegen,
 • Daten an Dritte, wie z. B. Assessment-Center, weiterzugeben.

3) Welche Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Sie betreffen oder anhand derer Sie identifiziert werden können. Anonyme Daten, ohne die Möglichkeit, Sie zu identifizieren, können daher nicht als personenbezogene Daten betrachtet werden.

Für die oben genannten Zwecke umfasst die Verarbeitung personenbezogener Daten Folgendes:

 • Standarddaten zu Ihrer Identität (Name, Vorname(n), Adresse …).
 • Personenbezogene Daten (Geburtsdatum und -ort, Nationalität, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Hobbys und Interessen …).
 • Ihr Bild, wenn Sie es uns freiwillig geschickt haben (z. B. in Ihrem Lebenslauf).
 • Mitgliedschaften, wenn Sie uns diese freiwillig mitgeteilt haben (z. B. in Ihrem Lebenslauf).
 • Angaben zu Ihrer Berufserfahrung (Profil, Angaben zu früheren Arbeitgebern, Beendigung der letzten Anstellungen und durchgeführten Arbeiten, speziellen Projekten …), einschließlich Referenzprüfungen, wenn Sie uns Referenzen in Ihrem Lebenslauf zur Verfügung gestellt haben.
 • Daten zu Ihrer Ausbildung (Diplome, Zeugnisse, Praktika, spezielle Schulungen …).
 • Gegebenenfalls, ob Sie im Besitz einer Arbeits- und/oder Aufenthaltsgenehmigung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind (oder ein Antragsformular für einer Arbeits- und/oder Aufenthaltsgenehmigung im EWR).
 • Sonstige personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung im Zusammenhang mit der Ausübung der Funktion zur Verfügung stellen.
 • Digitale Bewertung über das Internet (Präsenz in den sozialen Medien), sofern diese Präsenz für uns sichtbar ist.
 • Alle anderen personenbezogenen Daten (als die oben genannten), die aufgrund des Gesetzes verarbeitet werden müssen.

Die meisten personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, stammen von Ihnen. Zum Beispiel teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten und Ihren Werdegang mit. Wenn Sie sich uns anschließen, können Sie Ihre Bankverbindung angeben.

Andere personenbezogene Daten können von Dritten stammen, wie z. B. von Personalvermittlern, die in unserem Auftrag handeln, oder von Ihren Referenzen.

Sie sind nicht verpflichtet, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie dies nicht tun, könnte sich dies jedoch negativ auf Ihre Einstellungschancen auswirken.

4) Wer hat Zugang zu meinen personenbezogenen Daten?

Die Personalabteilung und Ihr(e) vorgesehene(r) Vorgesetzte(r) hat (haben) Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf einer strikten “Need-to-know”-Basis für die oben beschriebenen Zwecke.

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, mit Ausnahme von Assessment-Centern etc. oder einer anderen Drittpartei, falls diese für den Rekrutierungsprozess relevant ist.

5) Werden meine personenbezogenen Daten ins Ausland übermittelt?

Aufgrund Ihrer Bewerbung kann es erforderlich sein, dass eine „Euroports Deutschland“-Tochterfirma der „Euroports Deutschland“-Unternehmensgruppe mit Sitz im EWR Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten benötigt, um diese zu verarbeiten und/oder zu speichern.

In der Regel überträgt „Euroports Deutschland“ keine Daten außerhalb des EWR-Gebietes.

6) Wird „Euroports Deutschland“ die automatisierte Entscheidungsfindung nutzen?

Unter automatisierten Entscheidungen versteht man Entscheidungen über Personen, die ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung von Daten beruhen und rechtliche Auswirkungen haben oder die die betroffenen Personen erheblich betreffen.

In der Regel bedient sich „Euroports Deutschland“ nicht der oben beschriebenen automatisierten Entscheidungsfindung. „Euroports Deutschland“ basiert ihre Entscheidung, ob sie eingestellt werden oder nicht, nicht ausschließlich auf Basis der automatisierten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

7) Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.

Falls die Rekrutierung nicht zu einem Arbeitsverhältnis führt, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von maximal einem Jahr nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens für die unter 2. beschriebenen Zwecke gespeichert.

8) Welche Rechte habe ich hinsichtlich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch „Euroports Deutschland“ und an wen kann ich mich wenden?

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, „Euroports Deutschland“ zu kontaktieren, falls Sie Unterstützung bei der Verwendung oder Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten benötigen.

Sie haben jederzeit das Recht, sich mit „Euroports Deutschland“ in Verbindung zu setzen, wenn Sie:

 • Auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen möchten. Dies schließt das Recht ein, eine Kopie der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten zu erhalten, soweit dadurch die Rechte und Freiheiten anderer nicht beeinträchtigt werden.
 • Ihre unrichtigen personenbezogenen Daten berichtigen möchten, einschließlich der Ergänzung unvollständiger Daten.
 • Ihre personenbezogenen Daten löschen möchten, wenn es keinen rechtmäßigen Grund (mehr) für uns gibt, diese zu verarbeiten.
 • Ihre personenbezogenen Daten beschränken möchten, wenn Sie der Verarbeitung oder der Richtigkeit der verarbeiteten Daten widersprechen oder wenn Sie bestimmte personenbezogene Daten im Rahmen einer möglichen Inanspruchnahme speichern möchten, während „Euroports Deutschland“ die Daten im Hinblick auf die unter Punkt 2 genannten Zwecke nicht mehr benötigt.
 • Ihre Einwilligung zurückziehen möchten, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht;
 • Die personenbezogenen Daten, die Sie uns in einem strukturierten, gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format bereitgestellt haben, erhalten und diese, insofern wir sie basierend auf einem Vertrag mit Ihnen oder basierend auf Ihrer Einwilligung verarbeiten, an einen anderen Verantwortlichen übermitteln.

Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, für die sich „Euroports Deutschland“ in Punkt 2 auf das berechtigte Interesse stützt. „Euroports Deutschland“ wird dann die Verarbeitung einstellen, es sei denn, sie hat zwingende legitime Gründe für die Verarbeitung.

Darüber hinaus haben Sie das Recht – wenn Sie der Meinung sind, dass „Euroports Deutschland“ nicht im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen gehandelt hat – eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde Ihres gewöhnlichen Wohnsitzes, Ihres Arbeitsortes oder des Ortes der behaupteten Rechtsverletzung einzureichen.

Sie haben auch das Recht, Anweisungen für die Handhabung personenbezogener Daten nach Ihrem Tod zu geben.

Ihr Ansprechpartner bei „Euroports Deutschland“ für weitere Informationen über diese Rechte ist:

 • silke.thomas@portofrostock.de für Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH;
 • humanresources@euroports.de für alle anderen juristische Personen.

9) Änderungen

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze bearbeiten.

DE EN

PRIVACY NOTICE TO JOB APPLICANTS

Please read this Privacy Notice carefully. It explains why and how we collect information about you, how we protect it and for how long we retain it. We keep your data as safe and secure as reasonably possible protecting it against loss and unauthorised disclosure or access and we will handle your personal data in strict compliance with applicable data protection laws, in particular the General Data Protection Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (‘GDPR’).

This Privacy Notice has been set up as a Q&A list.

1) Who will process my personal data?

The ‘Controller’ of your personal data will be the following legal entity:

Euroports Germany GmbH & Co. KG
Am Hansakai 14, D-18147 Rostock
Company number: HRA 2700

Euroports Getreide Service Rostock GmbH
Am Getreidehafen 3, D-18147 Rostock
Company number: HRB 9375

Euroports Bulk Terminal Rostock GmbH
Am Schüttgutkai 11, D-18147 Rostock
Company number: HRB 9367

Euroports General Cargo Terminal GmbH
Am Hansakai 14, D-18147 Rostock
Company number: HRB 9374

Euroports Papier- Lager- und Umschlaggesellschaft mbH
Am Skandinavienkai 6, D-18147 Rostock
Company number: HRB 9373

Euroports Ferry Stevedoring Rostock GmbH
Am Skandinavienkai 6, D-18147 Rostock
Company number: HRB 11539

Rostock Trimodal GmbH
Am Skandinavienkai 7, D-18147 Rostock
Company number: HRB 9671

Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH
Oewerwischenweg 1, D-18146 Rostock
Company number: HRB 6593

hereafter referred to as “Euroports Germany”.

2) What is the purpose and legal ground for processing my personal data?

The purpose for processing your personal data is to register your application for a job in our company and, if this application leads to start our selection procedure, make a profile of you, meaning that “Euroports Germany” will process all the necessary data that is required for us to assess your job application in view of a potential recruitment.

The processing of your data is therefore necessary in order to take steps prior to entering into an employment contract and is in “Euroports Germany”’s legitimate interests, i.e. the interest to assess and evaluate you before deciding on making an offer of employment.

In case of positive evaluation and decision to hire, we will also use your personal data to prepare an employment contract.

In case of a decision not to hire you, we will retain your personal data for a period of time as well (see 7) which is in the legitimate interest of “Euroports Germany”, i.e. in order to be able to contact you if any future job opportunities would seem to match your profile.

Where legally required based on applicable law, we will ask for your consent:

 • to maintain your data in view of future vacancies;
 • to transfer data to third parties such as assessment centres.

3) Which categories of your personal data will be processed?

Personal data is all information relating to you or on the basis of which you may be identified. Anonymous data, without possibility to identify you, could thus not be considered as personal data.

For the purposes referred to above, the processing of personal data will include the following:

 • standard data related to your identity (surname, name(s), address…);
 • personal data (date and place of birth, nationality, gender, phone number, email address, hobbies and interests, …);
 • your picture if you have sent it to us voluntarily (e.g. included in your CV);
 • memberships if you have informed us on these voluntarily (e.g. included in your CV);
 • data with regard to your professional experience (profile, data on previous employers, termination of last employments and work carried out, special projects, …), including reference checks if you have provided us with references in your CV;
 • data with regard to your education (diploma’s, certificates, internships, special trainings, …)
 • language skills;
 • if applicable, whether you possess a permit of working and/or reside in the European Economic Area (EEA) (or a request form for a permit of working and/or reside in the EEA);
 • any other personal data that you present us with as part of your application, related to the exercise of the role;
 • digital assessment through the internet (social media presence), insofar as this presence is open for us to see;
 • any other personal data (than mentioned above) that require processing by virtue of the law.

Most of the personal data that we process about you comes from you. For example, you tell us your contact details and work history. If you are joining us, you may provide your banking details.

Other personal data may come from third parties such as recruiters acting on our behalf or from your references.

You are not required to provide us with these data. However, not doing so might adversely affect your chances of recruitment.

4) Who will have access to my personal data?

HR and your envisaged hierarchic superior(s) will have access to your personal data on a strict ‘need-to-know’ basis for the purposes described above.

We do not pass on your information to any other third party, with the possible exception of assessments centres etc. or any other third party in case it is relevant for the recruitment process.

5) Will my personal data be transferred outside my country of residence?

Because of your job application, it may be necessary that a “Euroports Germany” affiliate of the “Euroports Germany” group of companies located within the EEA territory requires access to your personal data to process and/or store these personal data.

As a rule, “Euroports Germany” does not transfer data outside of the EEA territory.

6) Will “Euroports Germany” make use of automated decision making?

Automated decisions are defined as decisions about individuals that are based solely on the automated processing of data and that produce legal effects or that significantly affect the individuals involved.

As a rule, “Euroports Germany” does not make use of automated decision making as described above. “Euroports Germany” does not base its decision whether or not to hire you solely on automated processing of your personal data.

7) How long will my personal data be retained?

We will only hold your personal data for as long as it is necessary for the purposes described above.

In case the recruitment does not result in an employment relationship, your personal data will be retained for a maximum period of one year after the end of the job application procedure for the purposes described under 2.

8) What are my rights with regard to the processing of my personal data by “Euroports Germany” and who can I contact?

You have at any time the possibility to contact “Euroports Germany” should you need any support while applying or managing your personal data.

You have at any time the right to contact “Euroports Germany” if you want to:

 • access your personal data. This includes the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing to the extent that this would not adversely affect the rights and freedoms of others;
 • rectify your inaccurate personal data including supplementing incomplete data;
 • erase your personal data if there is no (longer a) lawful ground for us to process it;
 • receive the personal data you have provided to us in a structured, commonly-used and machine readable format and transmit those to another controller insofar we process them based on a contract with you or on your consent;
 • restrict your personal data if you were to object to the processing or to the accuracy of the processed data or if you wish to retain certain personal data in the context of a possible claim while “Euroports Germany” no longer needs the data in the light of the purposes mentioned under point 2;
 • withdraw your consent where the processing is based on your consent.

You have at any time the right to object to the processing for which “Euroports Germany” bases itself in point 2 on the legitimate interest. “Euroports Germany” will then cease the processing unless it has compelling legitimate grounds for the processing.

In addition, you also have the right – if you feel that “Euroports Germany” did not act in line with data protection legislation – to lodge a complaint with the Supervisory Authority of your habitual residence, of your place of work or of the place of the alleged infringement.

You also have the right to give instructions on personal data concerning you after death.

Your contact at “Euroports Germany” for any further information about these rights is:

 • silke.thomas@portofrostock.de for Grosstanklager-Ölhafen Rostock GmbH;
 • humanresources@euroports.de for all the other legal entities.

9) Changes

“Euroports Germany” may edit this Privacy Notice from time to time, within the limitations set out by the relevant privacy and data protection laws.

BE NL

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Leest u deze Privacyverklaring alstublieft zorgvuldig door. Hierin wordt uitgelegd waarom en hoe we informatie over u verzamelen, hoe we deze beschermen en hoelang we deze bewaren. We bewaren uw gegevens zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en we behandelen uw persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG/GDPR’).

Voor het opstellen van deze Privacyverklaring is gebruik gemaakt van een vraag-antwoordstructuur.

1) Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

De ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens is één van de volgende rechtspersonen:

EuroFruitports NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Ondernemingsnummer: 0849 589 544

Euroports Belgium NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0446 263 841

Euroports Containers 524 NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0460 093 764

Euroports Terminals Antwerp NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0474 815 493

Euroports Terminals Gent NV
Port Arthurlaan 172, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0445 044 809

Euroports Terminals Leftbank NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Ondernemingsnummer: 0404 811 682

Fast Customs NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0456 773 493

Promar Agencies NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0428 123 554

Euroports Inland Terminals SA
Rue du Pont du Val s/n, 4100 Seraing
Ondernemingsnummer: 0402 414 297

hierna “Euroports België” genoemd.

2) Wat is het doeleinde van de verwerking van mijn persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond hiervoor?

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft als doeleinde uw sollicitatie naar een functie binnen ons bedrijf te registreren en, in het geval deze sollicitatie leidt tot het opstarten van onze selectieprocedure, een profiel van u aan te maken. Dit betekent dat “Euroports België” alle noodzakelijke gegevens verwerkt die we nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen met het oog op mogelijke indienstneming.

Het verwerken van uw gegevens is derhalve noodzakelijk om stappen te kunnen ondernemen voordat een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan en dit dient de gerechtvaardigde belangen van “Euroports België”, d.w.z. het belang om u te beoordelen en te evalueren voordat wordt besloten u een arbeidscontract aan te bieden.

In het geval van een positieve evaluatie en het besluit om u in dienst te nemen, gebruiken we ook uw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Als wordt besloten u niet in dienst te nemen, bewaren we uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijd (zie punt 7). Dit is in het gerechtvaardigde belang “Euroports België”, d.w.z. op deze manier kan er contact met u worden opgenomen als er in de toekomst vacatures ontstaan die bij uw profiel lijken te passen.

Wanneer het wettelijk noodzakelijk is op grond van geldende wetgeving, vragen we u toestemming te verlenen om:

 • uw gegevens te bewaren met het oog op toekomstige vacatures;
 • gegevens aan derden door te geven, zoals assessmentcentra.

3) Welke categorieën van uw persoonsgegevens worden verwerkt?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld. Anonieme gegevens, waarmee het niet mogelijk is uw identiteit vast te stellen, kunnen daarom niet worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Voor de hierboven vermelde doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • standaardgegevens die betrekking hebben op uw identiteit (voorna(a)m(en), achternaam, adres, etc.);
 • persoonsgegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, etc.);
 • een foto van u als u ons deze vrijwillig hebt toegestuurd (bijv. ingesloten bij uw cv);
 • lidmaatschappen als u ons hierover vrijwillig hebt geïnformeerd (bijv. vermeld in uw cv);
 • gegevens over uw werkervaring (profiel, informatie over vorige werkgevers, beëindiging van uw vorige dienstverbanden en verrichte werkzaamheden, speciale projecten, etc.), waaronder controles van referenties als u referenties hebt opgenomen in uw cv;
 • gegevens over uw opleiding (diploma’s, getuigschriften, stages, speciale trainingen, etc.);
 • taalvaardigheden;
 • of u in het bezit bent van een werk- en/of verblijfsvergunning die geldig is binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of documenten ter aanvraag van een werk-en/of verblijfsvergunning), indien van toepassing;
 • andere persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie en die betrekking hebben op de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via internet (aanwezigheid op sociale media), voor zover deze aanwezigheid door ons is in te zien;
 • andere persoonsgegevens (dan de hierboven vermelde gegevens) die krachtens de wet moeten worden verwerkt.

Het grootste gedeelte van uw persoonsgegevens die we verwerken, is afkomstig van uzelf. U geeft ons bijvoorbeeld uw contactgegevens en arbeidsverleden. Als u bij ons in dienst komt, kunt u uw bankgegevens opgeven.

Andere persoonsgegevens kunnen door derden, zoals recruiters die namens ons handelen, of door uw referenties worden verstrekt.

U bent niet verplicht om ons deze gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan kan uw kansen op indiensttreding echter verkleinen.

4) Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De HR-afdeling en uw beoogde leidinggevende(n) hebben toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer ze deze gegevens daadwerkelijk nodig hebben voor de hierboven omschreven doeleinden.

We geven uw informatie aan geen enkele derde door; mogelijke uitzonderingen hierop vormen assessmentcentra e.d. of een andere derde wanneer dit relevant mocht blijken voor het wervingsproces.

5) Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten het land waar ik woonachtig ben?

Vanwege uw sollicitatie kan het zo zijn dat een aan “Euroports België” gelieerd bedrijf van de bedrijfsgroep van “Euroports België”, gevestigd binnen de EER, toegang nodig heeft tot uw persoonsgegevens voor de verwerking en/of opslag van deze persoonsgegevens.

In de regel geeft “Euroports België” geen gegevens door buiten de EER.

6)Maakt “Euroports België” gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Geautomatiseerde besluiten worden gedefinieerd als besluiten over personen die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokken personen.

In de regel maakt “Euroports België” geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. “Euroports België” baseert het besluit om u wel of niet aan te nemen niet enkel en alleen op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

7) Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wanneer de werving niet resulteert in een arbeidsverhouding, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende maximaal twee jaar na het einde van de sollicitatieprocedure voor de onder punt 2 omschreven doeleinden.

8) Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens door “Euroports België” en met wie kan ik contact opnemen?

U hebt op elk moment de mogelijkheid contact op te nemen met “Euroports België” mocht u hulp nodig hebben bij het solliciteren of het beheren van uw persoonsgegevens.

U hebt op elk moment het recht om contact op te nemen met “Euroports België” als u:

 • Uw persoonsgegevens wilt inzien. Dit omvat onder meer het recht om een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt te krijgen, voor zover dit niet de rechten en vrijheden van anderen negatief beïnvloedt;
 • Onjuiste persoonsgegevens van u wilt rectificeren. Dit omvat ook het aanvullen van onvolledige gegevens;
 • Uw persoonsgegevens wilt wissen, als er voor ons geen rechtsgrond (meer) bestaat voor de verwerking ervan;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, als u bezwaar hebt tegen de verwerking of tegen de juistheid van de verwerkte gegevens of als u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden in het kader van een mogelijke vordering, terwijl “Euroports België” niet langer de gegevens nodig heeft met het oog op de onder punt 2 vermelde doeleinden;
 • Uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm wilt verkrijgen en deze wil overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd is op een contract of op uw toestemming;
 • Uw toestemming wilt intrekken, indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming.

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking waarvoor “Euroports België” zich onder punt 2 baseert op het gerechtvaardigde belang. “Euroports België” stopt de verwerking in dat geval, tenzij ze dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor de verwerking.

Ook hebt u het recht – als u van mening bent dat “Euroports België” niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming – om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

U hebt tevens het recht instructies te geven over wat er met u persoonsgegevens moet gebeuren in geval van overlijden.

Uw contactpunt bij “Euroports België” voor meer informatie over deze rechten is:

 • candre@euroports.com voor Euroports Inland Terminals SA;
 • career@euroports.com voor alle andere rechtspersonen.

9) Wijzigingen

“Euroports België” kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, binnen de grenzen die worden gesteld door de desbetreffende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

BE FR

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES CANDIDATS

Merci de lire attentivement le présent Avis de confidentialité. Il explique pourquoi et comment nous collectons des informations vous concernant, comment nous les protégeons et combien de temps nous les conservons. Nous gardons vos données de manière aussi sûre et sécurisée que possible, les protégeant à l’encontre des pertes et de la divulgation ou de l’accès non autorisés et nous traiterons vos données à caractère personnel en stricte conformité avec les lois en vigueur relatives à la protection des données, notamment avec le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »).

Le présent Avis de confidentialité a été conçu sous forme d’une liste de Questions/Réponses.

1) Qui traitera mes données à caractère personnel ?

Le « Responsable du traitement » de vos données à caractère personnel sera une des entités juridiques suivantes :

EuroFruitports NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Numéro d’entreprise : 0849 589 544

Euroports Belgium NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Numéro d’entreprise : 0446 263 841

Euroports Containers 524 NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Numéro d’entreprise : 0460 093 764

Euroports Terminals Antwerp NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Numéro d’entreprise : 0474 815 493

Euroports Terminals Gent NV
Port Arthurlaan 172, 9000 Gent
Numéro d’entreprise : 0445 044 809

Euroports Terminals Leftbank NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Numéro d’entreprise : 0404 811 682

Fast Customs NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Numéro d’entreprise : 0456 773 493

Promar Agencies NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Numéro d’entreprise : 0428 123 554

Euroports Inland Terminals SA
Rue du Pont du Val s/n, 4100 Seraing
Numéro d’entreprise : 0402 414 297

dénommées ci-après « Euroports Belgique ».

2) Quels sont l’objectif et le fondement juridique du traitement de mes données à caractère personnel ?

L’objectif du traitement de vos données à caractère personnel est d’enregistrer votre candidature à un poste de notre société et, si cette candidature aboutit sur l’enclenchement de notre procédure de sélection, de dresser votre profil, ce qui signifie que « Euroports Belgique » traitera toutes les données nécessaires dont nous avons besoin pour accéder à votre candidature en vue d’un éventuel recrutement.

Le traitement de vos données est donc nécessaire afin de prendre des mesures avant que vous signiez un contrat de travail et ressort des intérêts légitimes de « Euroports Belgique », c’est-à-dire de l’intérêt de vous jauger et de vous évaluer avant de prendre la décision de vous faire une offre d’emploi.

En cas d’évaluation positive et de décision de vous embaucher, nous utiliserons également vos données à caractère personnel pour préparer un contrat de travail.

En cas de décision de ne pas vous embaucher, nous conserverons également vos données à caractère personnel pendant une durée (voir point 7) ressortant de l’intérêt légitime de « Euroports Belgique », c’est-à-dire afin d’être capable de vous contacter si des opportunités d’emplois ultérieures semblent correspondre à votre profil.

Si nous sommes légalement contraints de le faire sur la base du droit en vigueur, nous vous demanderons votre consentement :

 • pour conserver vos données en vue de postes à pourvoir ultérieurement ;
 • pour transférer des données à des tiers, comme des centres d’évaluation.

3) Quelles catégories de vos données à caractère personnel seront traitées ?

Les données à caractère personnel désignent toutes les informations vous concernant ou sur la base desquelles vous pouvez être identifié(e). Les données anonymes, ne permettant pas de vous identifier, ne pourraient donc pas être considérées comme des données à caractère personnel.

Dans le cadre des objectifs cités ci-dessus, le traitement des données à caractère personnel inclura ce qui suit :

 • des données standard concernant votre identité (surnom, nom(s), adresse, …) ;
 • des données à caractère personnel (date et lieu de naissance, nationalité, genre, numéro de téléphone, adresse électronique, loisirs et intérêts, …) ;
 • votre photographie, si vous nous l’avez envoyée volontairement (par ex. incluse dans votre CV) ;
 • vos affiliations, si vous nous en avez informé volontairement (par ex. incluses dans votre CV) ;
 • les données relatives à votre expérience professionnelle (profil, données sur vos précédents employeurs, résiliations des derniers contrats de travail et travail exécuté, projets spéciaux, …), incluant les vérifications des antécédents si vous nous avez communiqué des références dans votre CV ;
 • les données concernant votre formation académique (diplômes, certificats, stages, formations spéciales, …)
 • vos compétences linguistiques ;
 • le cas échéant, si vous bénéficié d’une autorisation de travail et/ou de résider au sein de l’Espace économique européen (EEE) (ou une formulaire de demande pour une autorisation de travail et/ou de résider au sein de l’EEE) ;
 • toute autre donnée à caractère personnel que vous nous avez présenté dans le cadre de votre candidature, liée à l’exercice de votre poste ;
 • l’évaluation numérique via internet (présence sur les réseaux sociaux), dans la mesure où nous pouvons consulter librement cette présence ;
 • toute autre donnée à caractère personnel (que celles mentionnées ci-dessus) nécessitant un traitement conformément à la loi.

La plupart des données personnelles que nous traitons vous concernant proviennent de vous. Par exemple, vous nous communiquez vos coordonnées de contact et votre historique professionnel. Si vous nous rejoignez, il se peut que vous nous communiquiez vos coordonnées bancaires.

D’autres données à caractère personnel peuvent provenir de tiers comme les recruteurs agissant pour notre compte, ou de vos références.

Vous n’êtes pas obligé(e) de nous communiquer ces données. Cependant, ne pas le faire pourrait nuire à vos chances de recrutement.

4) Qui accédera à mes données à caractère personnel ?

Les RH et vos/votre éventuel(s) supérieur(s) hiérarchique(s) accéderont à vos données à caractère personnel sur la base stricte du « besoin de savoir » pour les objectifs décrits ci-dessus.

Nous ne transmettons pas vos informations à d’autres tiers, avec l’exception possible des centres d’évaluations, etc. ou de tout autre tiers dans l’hypothèse où cela est pertinent pour le processus de recrutement.

5) Mes données à caractère personnel seront-elles transférées en dehors de mon pays de résidence ?

Du fait de votre candidature, il peut être nécessaire qu’une filiale « Euroports Belgique » du groupe de société de « Euroports Belgique » situé au sein du territoire de l’EEE requièrent un accès à vos données à caractère personnel afin de traiter et/ou de conserver ces données à caractère personnel.

« Euroports Belgique » a pour règle de ne pas transférer de données en dehors de l’EEE.

6) Est-ce que « Euroports Belgique » utilise un processus de décision automatisé ?

Les décisions automatisées sont définies comme des décisions concernant des personnes physiques uniquement basées sur le traitement automatisé des données et qui produisent des effets juridiques ou qui affectent de manière significative les personnes physiques concernées.

« Euroports Belgique » a pour règle de ne pas utiliser de processus de décision automatisé comme décrit ci-dessus. « Euroports Belgique » ne base pas sa décision, de vous embaucher ou non, uniquement sur le traitement automatisé de vos données à caractère personnel.

7) Combien de temps mes données à caractère personnel seront-elles conservées ?

Nous ne conserverons vos données à caractère personnel qu’aussi longtemps que nécessaire pour les objectifs décrits ci-dessus.

Dans l’hypothèse où la candidature n’aboutirait pas sur un contrat de travail, vos données à caractère personnel seront conservées pendant une durée maximale de deux ans après la fin de la procédure de candidature aux fins décrites au point 2.

8) Quels sont mes droits concernant le traitement de mes données à caractère personnel par « Euroports Belgique » et qui puis-je contacter ?

A tout moment, nous avez la possibilité de contacter « Euroports Belgique » si vous avez besoin d’assistance pour votre candidature ou pour gérer vos données à caractère personnel.

Vous avez à tout moment le droit de contacter « Euroports Belgique » si vous le souhaitez :

 • Accès à vos données à caractère personnel. Ceci inclut le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel subissant le traitement dans la mesure où cela ne nuirait pas aux droits et libertés d’autres personnes ;
 • Rectifier vos données à caractère personnel inexactes y compris en complétant les données incomplètes ;
 • Effacer vos données à caractère personnel s’il n’existe pas/plus de fondement légitime pour que nous les traitions ;
 • Limiter vos données à caractère personnel si vous deviez vous opposer au traitement ou à l’exactitude des données traitées ou si vous souhaitez conserver certaines données à caractère personnel dans le cadre d’une éventuelle plainte alors que « Euroports Belgique » n’a plus besoin des données à la lumière des objectifs mentionnés au point 2;
 • Recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies sous un format structuré, couramment utilisé et lisible à la machine, et les transmettre à un autre responsable du traitement pour autant qu’elles sont basées sur un contrat conclu avec vous, ou sur votre consentement ;
 • Retirer votre consentement lorsque le traitement est fondé sur celui-ci.

À tout moment, vous disposez du droit de vous opposer au traitement pour lequel « Euroports Belgique » se base au point 2 sur l’intérêt légitime. « Euroports Belgique » cessera donc le traitement sauf si celui-ci est justifié par des fondements légitimes impérieux.

De plus, vous aurez également le droit – si vous estimez que « Euroports Belgique » n’a pas agi conformément à la législation sur la protection des données – de déposer plainte auprès de l’autorité de contrôle de votre lieu de résidence habituel, de votre lieu de travail ou du lieu de la violation alléguée.

Vous disposez également du droit de fournir des instructions testamentaires relatives à vos données à caractère personnel.

Votre personne de contact chez « Euroports Belgique » pour de plus amples informations sur ces droits est :

 • candre@euroports.com pour Euroports Inland Terminals SA;
 • career@euroports.com pour toutes les autres entités juridiques.

9) Modifications

« Euroports Belgique » se peut que nous éditions le présent Avis de confidentialité de temps en temps, dans le cadre des limitations prévues par les lois pertinentes sur la protection des données et de la confidentialité.

BE EN

PRIVACY NOTICE TO JOB APPLICANTS

Please read this Privacy Notice carefully. It explains why and how we collect information about you, how we protect it and for how long we retain it. We keep your data as safe and secure as reasonably possible protecting it against loss and unauthorised disclosure or access and we will handle your personal data in strict compliance with applicable data protection laws, in particular the General Data Protection Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (‘GDPR’).

This Privacy Notice has been set up as a Q&A list.

1) Who will process my personal data?

The ‘Controller’ of your personal data will be one of the following legal entities:

EuroFruitports NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Company number: 0849 589 544

Euroports Belgium NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Company number: 0446 263 841

Euroports Containers 524 NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Company number: 0460 093 764

Euroports Terminals Antwerp NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Company number: 0474 815 493

Euroports Terminals Gent NV
Port Arthurlaan 172, 9000 Gent
Company number: 0445 044 809

Euroports Terminals Leftbank NV
Land Van Waaslaan 5, 9130 Kallo
Company number: 0404 811 682

Fast Customs NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Company number: 0456 773 493

Promar Agencies NV
Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Company number: 0428 123 554

Euroports Inland Terminals SA
Rue du Pont du Val s/n, 4100 Seraing
Company number: 0402 414 297

hereafter referred to as “Euroports Belgium”.

2) What is the purpose and legal ground for processing my personal data?

The purpose for processing your personal data is to register your application for a job in our company and, if this application leads to start our selection procedure, make a profile of you, meaning that “Euroports Belgium” will process all the necessary data that is required for us to assess your job application in view of a potential recruitment.

The processing of your data is therefore necessary in order to take steps prior to entering into an employment contract and is in “Euroports Belgium”’s legitimate interests, i.e. the interest to assess and evaluate you before deciding on making an offer of employment.

In case of positive evaluation and decision to hire, we will also use your personal data to prepare an employment contract.

In case of a decision not to hire you, we will retain your personal data for a period of time as well (see 7) which is in the legitimate interest of “Euroports Belgium”, i.e. in order to be able to contact you if any future job opportunities would seem to match your profile.

Where legally required based on applicable law, we will ask for your consent:

 • to maintain your data in view of future vacancies;
 • to transfer data to third parties such as assessment centres.

3) Which categories of your personal data will be processed?

Personal data is all information relating to you or on the basis of which you may be identified. Anonymous data, without possibility to identify you, could thus not be considered as personal data.

For the purposes referred to above, the processing of personal data will include the following:

 • standard data related to your identity (surname, name(s), address…);
 • personal data (date and place of birth, nationality, gender, phone number, email address, hobbies and interests, …);
 • your picture if you have sent it to us voluntarily (e.g. included in your CV);
 • memberships if you have informed us on these voluntarily (e.g. included in your CV);
 • data with regard to your professional experience (profile, data on previous employers, termination of last employments and work carried out, special projects, …), including reference checks if you have provided us with references in your CV;
 • data with regard to your education (diploma’s, certificates, internships, special trainings, …)
 • language skills;
 • if applicable, whether you possess a permit of working and/or reside in the European Economic Area (EEA) (or a request form for a permit of working and/or reside in the EEA);
 • any other personal data that you present us with as part of your application, related to the exercise of the role;
 • digital assessment through the internet (social media presence), insofar as this presence is open for us to see;
 • any other personal data (than mentioned above) that require processing by virtue of the law.

Most of the personal data that we process about you comes from you. For example, you tell us your contact details and work history. If you are joining us, you may provide your banking details.

Other personal data may come from third parties such as recruiters acting on our behalf or from your references.

You are not required to provide us with these data. However, not doing so might adversely affect your chances of recruitment.

4) Who will have access to my personal data?

HR and your envisaged hierarchic superior(s) will have access to your personal data on a strict ‘need-to-know’ basis for the purposes described above.

We do not pass on your information to any other third party, with the possible exception of assessments centres etc. or any other third party in case it is relevant for the recruitment process.

5) Will my personal data be transferred outside my country of residence?

Because of your job application, it may be necessary that a “Euroports Belgium” affiliate of the “Euroports Belgium” group of companies located within the EEA territory requires access to your personal data to process and/or store these personal data.

As a rule, “Euroports Belgium” does not transfer data outside of the EEA territory.

6) Will “Euroports Belgium” make use of automated decision making?

Automated decisions are defined as decisions about individuals that are based solely on the automated processing of data and that produce legal effects or that significantly affect the individuals involved.

As a rule, “Euroports Belgium” does not make use of automated decision making as described above. “Euroports Belgium” does not base its decision whether or not to hire you solely on automated processing of your personal data.

7) How long will my personal data be retained?

We will only hold your personal data for as long as it is necessary for the purposes described above.

In case the recruitment does not result in an employment relationship, your personal data will be retained for a maximum period of two years after the end of the job application procedure for the purposes described under 2.

8) What are my rights with regard to the processing of my personal data by “Euroports Belgium” and who can I contact?

You have at any time the possibility to contact “Euroports Belgium” should you need any support while applying or managing your personal data.

You have at any time the right to contact “Euroports Belgium” if you want to:

 • access your personal data. This includes the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing to the extent that this would not adversely affect the rights and freedoms of others;
 • rectify your inaccurate personal data including supplementing incomplete data;
 • erase your personal data if there is no (longer a) lawful ground for us to process it;
 • restrict your personal data if you were to object to the processing or to the accuracy of the processed data or if you wish to retain certain personal data in the context of a possible claim while “Euroports Belgium” no longer needs the data in the light of the purposes mentioned under point 2;
 • receive the personal data you have provided to us in a structured, commonly-used and machine readable format and transmit those to another controller insofar we process them based on a contract with you or on your consent;
 • withdraw your consent where the processing is based on your consent.

You have at any time the right to object to the processing for which “Euroports Belgium” bases itself in point 2 on the legitimate interest. “Euroports Belgium” will then cease the processing unless it has compelling legitimate grounds for the processing.

In addition, you also have the right – if you feel that “Euroports Belgium” did not act in line with data protection legislation – to lodge a complaint with the Supervisory Authority of your habitual residence, of your place of work or of the place of the alleged infringement.

You also have the right to give instructions on personal data concerning you after death.

Your contact at “Euroports Belgium” for any further information about these rights is:

 • candre@euroports.com for Euroports Inland Terminals SA;
 • career@euroports.com for all the other legal entities.

9) Changes

“Euroports Belgium” may edit this Privacy Notice from time to time, within the limitations set out by the relevant privacy and data protection laws.