Operations Manager TA168/54

Operations Manager

Belgium

Antwerpen

 1. Doelstelling
 • Assisteren van de Terminal Manager in het coördineren van de dagdagelijkse operationele werking
 • Coördineren en borgen van alle operaties, rekening houdend met de vraag van de klanten, binnen de afspraken gemaakt door de commerciële dienst
 • Praktische opvolging van operationele werkzaamheden; optimaal benutten en aanpassen van het bestelde personeel, materiaal en infrastructuur
 • Afhandeling van administratieve operationele werkzaamheden
 • QHSE-instructies (laten) uitvoeren en opvolgen
 • Scheppen van een goed sociaal klimaat voor alle interne en externe medewerkers
 1. Omschrijving van de werkzaamheden
 • Waken over een correcte en veilige behandeling van de goederen
 • Verantwoordelijk voor de economisch verantwoorde, veilige, kwalitatieve en tijdige lading en/of lossing van schepen, VAS en aflevering van goederen (planning en de praktische uitvoering op kaai)
 • De operationele planning zoals opgemaakt door hiërarchische lijn op een effectieve en efficiënte wijze uitvoeren
 • De nodige opdrachten geven aan de CEPA-medewerkers om het werk in veilige en optimale omstandigheden te laten uitvoeren
 • Aansturen van en leidinggeven aan, de supervisors
 • Assisteren bij het operationeel contact met klanten en technische uitleg geven over de terminal, inclusief bij audits
 • De planning informeren over de te bestellen ploegen en eventueel mee de samenstelling van de ploegen bepalen
 • Nauwlettend toekijken op de praktische uitvoering van het werk en dus medeverantwoordelijk voor de havenarbeiders en logistiek arbeiders
 • Helpen bij het plannen van apparatuur-, en warehousingbehoeften
 • Zorgen voor de naleving van alle toepasselijke regelgeving, beleid, en/of procedures (zowel intern en extern)
 • Ervoor zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn en voldoende conform de procedures blijven. Wanneer er bezorgdheden rond materieel zijn, contact opnemen met de technische of ondersteunende diensten.
 • Ondersteuning bieden in geval van extra terminal behoeften (ISO, audits, vergaderingen, enz.)
 • Uitvoering administratieve opdrachten en rapportering i.s.m. de Terminal Manager
 • Controle planning op het laden/lossen van vrachtwagens/treinwagons/binnenschepens
 • Controle-opvolging op kaaiwerkzaamheden in het algemeen (stuffings, stripping, shifting, magazijnbeheer)
 • Toezicht op kuisploegen/distributie arbeiders
 • Opvolgen en bijhouden van nieuwe technieken, procedures, systeemverbeteringen.
 • Kennis hebben van de geijkte noodprocedures
 • Inventariseren van de uitgevoerde werkzaamheden op de terminal; rapportage aan de betrokken dienst
 • Verantwoordelijk voor het optimaal benutten van de ter beschikking staande magazijnen en pleinen, inclusief de algemene staat ervan. In geval van opmerkingen deze tijdig en consequent doorgeven aan de technische dienst
 • De schadeclaims en ongevallen tijdig rapporteren en opvolgen
 • De budgetten van de kaai opstellen en opvolgen in samenwerking met de Terminal Manager
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de administratieve werkingsprocedures voor zover deze een invloed hebben op de operaties.
 • Facturatie zodat de nodige facturen tijdig kunnen worden opgesteld
 • Coacht personeel op een manier die leidt tot positieve resultaten alsmede tot de goede behandeling van apparatuur
 • Coacht personeel in overeenkomst met de Euroports-waarden
 • Verantwoordelijk voor de verscheidene milieuaspecten, afval, bodem, energie/grondstoffenverbruik zoals vastgelegd in het milieubeleid
 1. Verantwoordelijkheden

Planning en organisatie

 • Verantwoordelijk voor de optimale werking van de operationele dienst
 • Monitoren van de operaties en andere gebieden indien nodig
 • Bewust zijn van en voortgang opvolgen van operationele parameters
 • Opvolging van de operationele budgetten
 • ISPS-verantwoordelijke (PFSO – Port Facility Security Officer)
 • Vervanging van de Terminal Manager tijdens diens afwezigheid

Problem solving

 • Deel van de terminal waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, zelfstandig leiden en planning bijsturen
 • Onvoorziene problemen direct aanpakken en trachten op te lossen en indien nodig escaleren
 • Zorgen voor een optimale samenwerking tussen de verschillende departementen (OPS / TCS / TD / COMM)
 • Rechtstreeks ingrijpen bij wantoestanden

 Beslissingsbevoegdheid

 • Beslissen over de vastgelegde ploegbezetting op kaai
 • Beslissen over de dringende inzet van interimarissen en CEPA-personeel op kaai volgens de geldende procedures
 • Beslissen over de ploegbezetting en het magazijnbeheer (conflicten hierover eventueel escaleren naar de Terminal Manager)

 Rapportering

 • Rapporteert aan de Terminal Manager

 Contacten

 • Intern: Operationele medewerkers, andere afdelingen bij ondersteuning van hun werkzaamheden zoals QHSE, planning, customer service en technische departementen
 • Extern: Operationele vertegenwoordigers van de klanten, havenautoriteiten, NMBS, Douane, Vakbonden, CEPA, Federale overheidsdiensten
 1. Competenties

NOODZAKELIJKE

Technische

 • 10 jaar ervaring in een operationele functie, in een haven gebonden omgeving
 • Grondige kennis van haven gebonden activiteiten
 • Vlot Engels (mondeling & schriftelijk), bereid om andere talen aan te leren
 • Vlot met PC kunnen werken, gemiddelde kennis MS-Office

Gedragsgerichte

 • Sterke planning en organisatie vaardigheden met het vermogen deze vlot aan te passen wanneer de planning wijzigt
 • Contactvaardig
 • Leiderscapaciteiten
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Cijfermatig inzicht
 • Nauwkeurig
 • Bereid zijn te werken in een stoffige/vuile omgeving en in verschillende weersomstandigheden
 • Stressbestendig
 • Flexibel m.b.t. werkuren (ploegenwerk, weekends)
 • Klantgericht

GEWENSTE

Technische
 • Affiniteit met techniek
 1. Opleiding

Minimum bacheloropleiding, bij voorkeur in logistieke richting

Interested? Apply here

OR